premainnowacje

logoUE.png

Projekty UE

Nazwa beneficjenta: „PREMA” SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy „PREMA” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na rynku międzynarodowym poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych i obsługi klienta poprzez wdrożenie technologii nowej w skali przedsiębiorstwa. Firma planuje wdrożyć do oferty nowy proces w postaci wdrożenia technologii pionowego składowania dłużyc, głównie w postaci prowadnic ciężkich.

Zakres Projektu obejmuje nabycie środków trwałych:

– Magazyn składowania pionowego elementów metalowych – 1 szt.

Planowane efekty projektu:

Wdrożone rozwiązanie zapewnia:

– bezpieczne składowanie elementów: Obecnie firmy przechowują elementy (w tym stalowe) na regałach. Przenoszone są one w dużej części ręcznie przez pracowników, przez co są narażone na obicia i wygięcia. Dotyczy to głównie elementów długich i wykonanych z metalu (takich, jak wałki i rurki), które narażone są na wygięcie lub zarysowanie powierzchni. Wykorzystanie regału pionowego składowania zapewni bezpieczne przechowywanie elementów.

– szybkość realizacji procesu znalezienia detali na półkach: Wykrywanie detali na półkach magazynu ręcznego jest silnie zależne od pracowników. W przypadku niedokładnego odłożenia detali proces szukania może zajmować wiele minut. W przypadku wdrożenia technologii automatycznych regałów pionowych osiągnięty zostanie efekt, w którym wiadomo będzie na którym regale znajduje się poszukiwany detal. Wyszukiwanie zajmie maksymalnie pojedyncze minuty.

– wysokość wykorzystania powierzchni magazynu: wdrożona technologia automatycznego składowania na regałach pionowego składowania umożliwi osiągnięcie wysokości zbliżonej do sufitu.

– możliwość integracji z systemami klasy ERP: Regały ręczne nie posiadają możliwości integracji ich z systemem ERP. Opisywane są ręcznie, a zidentyfikowane detale są układane we wskazanych polach. Wdrożenie regału automatycznego umożliwi opisanie jaki detal układany jest na danej półce regału, co po połączeniu z systemem ERP znacząco przyspieszy proces dostępu do wskazanego detalu.

 

Wartość projektu ogółem: 1 008 600,00 zł

Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 820 000,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 647 800,00 zł

 

Wdrożenie magazynu składowania pionowego jako źródło optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej

 

Dynamiczny rozwój narzędzi związanych z logistyką, jak i rosnące koszty utrzymania powierzchni magazynowych oraz dostępności miejsca, przyczyniają się do konieczności rozwoju i optymalizacji posiadanych zasobów. Klienci oczekują szybkiej dostępności do produktów, dlatego centra logistyczne powinny znajdować się w niedużej odległości od głównych ośrodków przemysłowych. Cena powierzchni magazynowej w tych obszarach jest bardzo wysoka, dlatego ważne jest jej optymalne wykorzystanie. Rozwiązaniem problemu, który zidentyfikowany został w firmie, była inwestycja w magazyn pionowego składowania. W sfinansowaniu wskazanej inwestycji z pomocą przyszły fundusze publiczne.

W ramach realizacji projektu pt: „Podniesienie konkurencyjności firmy „PREMA” SPÓŁKA AKCYJNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej” dokonano inwestycji w nabycie środka trwałego w postaci magazynu składowania pionowego, głównie dla trzymania dłużyc oraz profili aluminiowych. Wdrożenie wskazanego rodzaju magazynu umożliwiło efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej dostępnej we wskazanej lokalizacji.

Dotychczas pełna powierzchnia posiadanego magazynu była zajęta przez składowane produkty będące obecnie w ofercie firmy, a dalszy rozwój oferty produktowej wymagał rozbudowy powierzchni magazynu (poprzez budowę dodatkowej hali) lub wykorzystania dostępnej przestrzeni ponad podłogą. Przeprowadzone zostało rozpoznanie możliwości w postaci budowy nowej hali magazynowej lub wykorzystania pełnej objętości obecnie posiadanej hali.

Duża masa planowanych do składowania elementów wykazała konieczność inwestycji w magazyn pionowego składowania. Ręczny załadunek na regału lub z wykorzystaniem wózków widłowych byłby nieefektywny.

Nowy proces składowania polega na układaniu elementów na dedykowanych półkach regału, które przesuwane są automatycznie na regale. System informatyczny regału dokonuje przypisania numeru składowanego do numeru półki, na której się znajduje. System posiada jeden punkt załadunku i odbioru produktów, znajdujący się na ergonomicznej wysokości.

Poczyniona inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia przez firmę szeregu korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

– zwiększenie efektywności wykorzystania objętości posiadanych magazynów

– zapewnienie przechowywania dłużyc w kontrolowanych warunkach, zastępując magazynowanie na posadzce

– podniesienie szybkości wyszukiwania produktów do kompletacji zamówienia klienta

– zmniejszenie ryzyka uszkodzenia produktów poprzez stabilne magazynowanie

W efekcie firma poczyniła postępy technologiczne oraz podniosła poziom konkurencyjności na rynku polskim, jak również z ukierunkowaniem na eksport.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), numer naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22.

Wydatki kwalifikowalne wyniosły 820.000 zł

Kwota dofinansowania wyniosła 647.800 zł

Odtwórz wideo

PREMA SA
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa

tel.: (22) 534 96 00

KRS: 0000029405
NIP: 525-15-51-237
REGON: 012195247
Kapitał zakładowy: 3.031.870,00 PLN
Kapitał opłacony: 3.031.870,00 PLN